کارآفرینی درحوزه صنایع دستی

مشاوره و بهبود کسب و کارهای موجود روستایی، شناسایی فرصت های کارآفرینی

شنبه ۲۰ شهریور ۰۰