راه اندازی مرکز دامپزشکی

مشاوره و بهبود کسب و کارهای موجود روستایی، شناسایی فرصت های کارآفرینی

شنبه ۲۵ دی ۰۰

حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا

در سال های اخیر بخاطر متمرکز شدن امکانات رفاهی در شهر ها بسیاری از روستاییان بخاطر استفاده از این منابع و دریافت حقوق و مزایای بیشتر روستا را رها کرده و به شهر مهاجرت میکنند حال آنکه می توانند بسیاری از محصولات مصرفی مردم در شهر ها در روستا تولید می شود . و روستاییان می توانند با استفاده از کمترین امکانات و استفاده از منابع طبیعی روستا زمینه به در آمد رسیدن خود و حتی  تعداد دیگری از روستاییان را فراهم کنند و به این ترتیب هم از لذت زندگی روستایی بهره ببرند و هم اینکه با ایجاد اشتغال های موثر در اقتصاد کشور به در آمد های بالقوه ای برسند .


۰ ۰