روستای سارمران

مشاوره و بهبود کسب و کارهای موجود روستایی، شناسایی فرصت های کارآفرینی

شنبه ۲۵ دی ۰۰

استفاده از روستاها به عنوان قطب های اقتصادی

تولیدات کشاورزی در واقع از ابتدا یکی از مهمترین محصولات مصرفی مردم بوده است با توجه به اینکه روستا قطب اصلی و اساسی برای تولید این محصولات است باید مسئولان تمامی جوانب را بکار گیرند  تا با ایجاد زیر ساخت های مناسب برای کشاورزان و بومیان روستا هم به تولید محصول مصرفی کشور بپردازند و هم  اشتغال موثر و کارامدی برای روستاییان ایجاد کنند.

۰ ۰